Fit en gezond, obesitas

Fys’Optima heeft een programma ontwikkeld voor volwassenen met overgewicht (BMI boven 25).

Het programma heeft de duur van een jaar.
Na een individuele intake vinden er gedurende 11 weken 2 groepstrainingen/bijeenkomsten per week plaats.
Daarna is er weer een individuele coaching / meting en gaan de deelnemers in de 2e 3 maanden wekelijks trainen in de fysiopraktijk.
Er wordt gekeken naar vervolgmogelijkheden in de vorm van fysiofittraining of regionale beweegactiviteiten.
Na 12 maanden vindt er een individuele coaching en hermeting plaats.

In het programma staan 3 peilers centraal: cardiovasculaire training, krachttraining en gedragsverandering.

Uitgangspunten:

1. Het komen tot een meer actieve leefstijl en gewenst gewicht vereist een blijvende gedragsverandering. Deze gedragsverandering, ofwel het inpassen van nieuwe activiteiten en voedingskeuzes in het dagelijks leefpatroon en/of het wijzigen van bestaande activiteiten vergt veel energie van de deelnemers. Middels dit programma maken we de deelnemers bewust van het grote nut van een actieve leefstijl en een gezond gewicht, op korte termijn zullen deelnemers ervaren dat ze zich fitter voelen en op de langere termijn neemt de kans op chronische ziekten af.
Door positieve feedback, interactie met andere deelnemers en monitoring op doelstellingen en acties worden de deelnemers gedurende langere tijd begeleid, waardoor gewoonteverandering wordt geïntegreerd in het dagelijks leefpatroon.

2. Het programma moet met name een goed gevoel geven bij de deelnemers. Alleen als men positief is over de ingezette veranderingen zal er ook op langere termijn sprake kunnen zijn van gunstige effecten.

3. Wij streven niet naar het hanteren van strakke diëten, op de lange termijn is dit niet vol te houden en wordt het doel “blijvend gezond leven” niet bereikt. Het programma gaat uit van het individu en de deelnemer wordt op een positieve manier begeleid bij het zetten van stappen naar een bevredigend en blijvend resultaat.

4. Wij streven ook niet naar het uitvoeren van een strak conditioneel en/of krachtprogramma. In onze ogen vraagt de doelgroep om een geleidelijke aanpak. Het trainen volgens exacte fysiologische parameters is pas aan de orde wanneer er sprake is van gedragsbehoud op het gebied van een meer actieve leefstijl en meer gezonde voedingskeuzes.

Doelstellingen:

 • Na een half jaar heeft de deelnemer zijn/haar individuele vooraf geformuleerde doelstelling gehaald, waarbij een minimale gewichtsreductie van 5 kg nagestreefd wordt.
 • Na een jaar heeft de deelnemer de na een half jaar gerealiseerde gewichtsreductie minimaal behouden.
 • De deelnemer voldoet na een half jaar en een jaar minimaal aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
 • De deelnemer heeft zijn/haar levensstijl aangepast waardoor na een half jaar op eigen kracht gemotiveerd gewerkt kan blijven worden aan het behoud van  een actieve leefstijl en een meer gezond voedingspatroon.  

Onderliggende mogelijke deeldoelen:

 • Gunstig effect op bloeddruk.
 • Vermindering van het risico op hart- en vaatziekten.
 • Vermindering van de concentratie van vetten in het bloed
 • Verminderde kans op ontwikkeling van diabetes type 2
 • Verbeteren van het algemeen welbevinden, minder stress, verbetering van kwaliteit van leven en fitheidgevoel.
 • Vergroten van de botdichtheid.

 

Middelen:

 • Voorlichting en informatieverstrekking (presentaties / brochures / individuele deelnemersmap / stappenteller)
 • Bespreking en discussie (groepsdynamiek)
 • Hulp bij het komen tot eigen doelen en actieplannen
 • Monitoren op gestelde doelen / acties
 • Cardiovasculaire training
 • Krachttraining

 

Inclusiecriteria:

 • Mensen met een overgewicht tussen BMI 25 en 30 (geen vergoeding vanuit verzekeraars).
 • Mensen met overgewicht tussen BMI 30 en 40 in combinatie met een buikomvang bij mannen van > 102 cm en bij vrouwen > 88 cm.
 • Voldoet niet aan de Nederlandse Fitnorm.
 • Verwijzing door een (huis)arts.
 • Deelnemer conformeert zich eraan aan het gehele programma deel te nemen.

Bij beëindiging van het traject zonder relevante reden, wordt het gehele traject bij deelnemer in rekening gebracht.

Een aantal verzekeraars geeft volledige of gedeeltelijke vergoeding aan dit programma, indien BMI 30 of hoger + verwijzing van een arts.

Uw waardering

9.02

Uw waardering voor Zorgwaard in 2016